Vedtekter for Nittedal Næringsforening

Vedtatt på årsmøte 05. juni 2018

§1 Formål
Nittedal Næringsforening har som formål å ta vare på, fremme og utvikle næringslivets interesser i Nittedal.

Nittedal Næringsforening skal være en frittstående og upolitisk organisasjon som skal arbeide for næringslivets vilkår innen handel, service, håndverk, industri, reiseliv og jord- og skogbruk i Nittedal kommune (heretter kalt næringsliv). Nittedal kommune kan ha en representant med talerett i styret.

Nittedal Næringsforening skal være:
● Den naturlige samarbeids- og diskusjonspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet
● Møteplass for næringsdrivende i kommunen

§2 Medlemmer
Alle som driver næringsvirksomhet, offentlige institusjoner og andre organisasjoner som driver nærliggende virksomhet, og som kan støtte opp under foreningens formålsparagraf (§1) i Nittedal kommune kan være medlem av Nittedal Næringsforening.

Også institusjoner, foretak og organisasjoner med forretningsadresse utenfor
kommunen kan søke om medlemskap. Styret kan godkjenne eller avvise søknad om medlemskap på saklig grunnlag. Hvert medlem med forretningsadresse i Nittedal kommune har en stemme på årsmøtet.

Medlemskapet er gyldig fra skriftlig bekreftelse på innmelding er mottatt.

§3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet med virkning fra neste kalenderår, og skal betales innen 31. januar hvert år. Medlemskap er gyldig fra skriftlig påmelding.

§4 Årsmøte
Nittedal Næringsforenings øverste organ er årsmøtet som holdes innen 30. april hvert år.

Styret sender innkalling og saksliste med minst 14 dagers varsel. Forslag til behandling på årsmøte sendes styret. Saker medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. februar. Årsmøtet velger møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen.

Ved avstemning gjelder vanlig flertall om ikke annet er bestemt i vedtektene.
Årsmøtet velger et styre bestående av 4 til 7 medlemmer, samt inntil tre
varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøte blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer for 2 år om gangen.

Nittedal kommune kan utnevne inntil 1 observatører til årsmøte. Årsmøtet skal behandle:
● Styrets årsberetning
● Revidert regnskap
● Fastsette kontingent for foreningen
● Vedta budsjett
● Valg av styremedlemmer
● Valg av valgkomité
● Valg av revisor
● Behandle innkomne saker

§5 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret finner dette påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Styret sender innkalling og saksliste med minst 14 dagers varsel. Forslag til behandling på årsmøte sendes styret.

§6 Styret
Kun personer knyttet til medlemsbedrifter med forretningsadresse i Nittedal kan velges som styremedlemmer. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet veier styrets leders stemme dobbelt.

Nittedal Næringsforenings signatur innehas av styrets leder med tillegg av ett
styremedlem.

Dersom styremedlemmer fratrer sin styreplass, trer et varamedlem inn i styret.

Styreleder og styret er ansvarlig for den løpende driften av Nittedal Næringsforening.

Styrets oppgaver.
● Forestå daglig drift av Nittedal Næringsforening.
● Holde minimum 8 styremøter i løpet av et år
● Føre referat fra styremøtene
● Innkalle til frokostmøter/fagsamlinger/sosiale eventer minst seks ganger i året eller når styret finner dette formålstjenlig
● Utarbeide aktivitetsplan
● Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til budsjett
● Innkalle til årsmøte

§ 7 Valgkomiteen
Årsmøtet velger valgkomite bestående av tre medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er tre år slik at ett medlem velges hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv og avgir innstilling om valg til årsmøtet.

§ 8 Utmelding
Utmelding skjer ved skriftlig meddelelse stilet til Nittedal Næringsforening, og med seks måneders varsel regnet fra førstkommende halvårsskifte. Utmelding medfører ikke tilbakebetaling av innbetalt innmeldingsavgift.

§ 9 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av Nittedal Næringsforening skal behandles på to årsmøter som avholdes med minst to måneders mellomrom hvorav ett skal være ordinært årsmøte. Beslutningen om oppløsning krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte i begge årsmøter. Ved endelig oppløsning skal kapitalen utbetales til medlemmene med mindre man med to tredjedels flertall blir enige om annen anvendelse.

Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med
tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og i § 12. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer blant de fremmøtte i hver av de to påfølgende årsmøter.

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor
formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan vedtas av Styret.

§10 Vedtektsendringer
Årsmøtet kan med 2/3 flertall blant de fremmøtte vedta endringer i gjeldende vedtekter. Forslag til vedtektsendringer skal sendes med styrets innkalling til årsmøte. Blanke stemmer anses som ikke avgitte stemmer og teller således ikke med.